Ulusal Yeterlilik Sistemi, Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Avrupa Birliği yeterlilik esaslarıyla uyumlu olarak Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK)’nun görevidir.

UMYS’nin koordinasyonu MYK tarafından sağlanır, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenir.

Öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanır.

Ulusal Meslek Standartı (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

MYK tarafından yayımlanmış UMS’ler için,  tıklayınız.

Meslek standartlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek olan yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleşir. Hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilir ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir. UYÇ, Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uyumludur.

Ulusal Yeterlilik (UY); Yetkilendirilmiş kuruluşlar (Voc-Test merkezleri) sertifika başvurusunda bulunan adaya uygulayacakları sınavları, ulusal yeterliliklerde belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarına ve başarım ölçütlerine göre gerçekleştirir ve puanlandırır.

MYK tarafından yayımlanmış UY’ler için tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ);

Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan yeterlilik esaslarıdır.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ);

Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve açık olmasını sağlamak için bir karşılaştırma aracı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan referanstır.

AYÇ’nin temelini sekiz ana yeterlilik seviyesi oluşturmaktadır. Bu seviyeler en temel öğrenme seviyesinden (seviye 1) en üst düzey öğrenme seviyesine (seviye 8) kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.