Teorik Sınav Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler. Sınav katılımcılarının kimlik kontrolü, sınav değerlendiricileri tarafından yapılacaktır.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz.
 • Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
 • Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 20 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.
 • Cevaplar soru kitapçığına işaretlenecektir. Sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru – yanlış soru türlerinden oluşabilir. Çoktan seçmeli sorular için seçenek üzerinde işaretleme yapılacaktır. Boşluk doldurma soruları belirtilen noktalı alana, doğru-yanlış soruları ise soru altındaki alanda bulunan “doğru”veya “yanlış” şıklarından biri işaretlenecektir.
 • Soru kitapçığınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Soru kitapçıklarına yapılacak işaretlemelerde tükenmez kalem kullanılacaktır. İşaretlemeler doğru cevabı kutucuk içerisine alacak şekilde olacaktır. Şık değişikliği yapmak istediğinizde yanlış işaretleme yaptığınızı düşündüğünüz şıkkın üzerine çarpı atıp, doğru şıkkı işaretleyiniz.
 • Her soru için sadece bir cevap şıkkını işaretleyiniz. Birden fazla yapılan işaretlemeler sonucu sorunuz yanlış kabul edilecektir. Her soru eşit puan değerindedir. Yanlış cevap doğru cevabı götürmemektedir. Değerlendirmelerde doğru cevapsayısı esas alınacaktır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. HEDEF BELGELENDİRME temsilcisi sınav sırasında adaylara (tuvalet, sağlık v.b.) ihtiyaçları için eşlik eder.
 • Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
 • Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.
 • Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir.
 • Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
 • Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav süresi, başlangıç ve bitiş süreleri solan görevlileri tarafından adaylara duyurulur.
 • Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır ve gerektiği takdirde Sınav komisyonu tarafından incelenir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları HEDEF BELGELENDİRME Yönetimince geçersiz sayılacaktır.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Adaylar sınav süresince 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun hareket etmelidir.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Sınav süresince, görevliler dahil, sınav alanında sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları HEDEF BELGELENDİRME yönetimince geçersiz sayılacaktır.

Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine ( tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendirici adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.
 • Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan aday tekrar içeriye alınmaz.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır. ‘Sınav bitmiştir’ ifadesi ile sınav sona erer.
 • Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları HEDEF BELGELENDİRME yönetimince geçersiz sayılacaktır.