BAŞTAN SONA BELGELENDİRME SÜRECİ

Başvuru Yapılması Belgelendirme için başvuran aday adayı aşağıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağlamak zorundadır.
Ön Yeterlilik Koşulları;
18 yaşından küçük adaylar velisinin yazılı iznine istinaden sınava katılım sağlayabilir.

Başvuruda istenilen evraklar;
Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
Sürücü Belgesi Fotokopisi (“Servis Aracı Şoförlüğü” için başvuran adaylar)
Ödeme Belgesi
Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adaylarının belgelendirme başvuruları kabul edilerek aday olarak değerlendirilir.
Ön yeterlilik koşullarını sağlayan aday adayları, almak istediği yeterlilik kapsamında hazırlanmış olan “Sınav Başvuru Formu”’nu doldurması suretiyle başvurusu alınmış olunur. Başvuru formunu doldururken aday adayının kimlik fotokopisi ve banka dekontunu yüklemesi gerekir. Bankaya yatırılacak ücretler başvurulan yeterliliklere göre değişmektedir. Ücretler ÜCRET LİSTESİ’nde yer almaktadır.

HEDEF BELGELENDİRME tarafından tanımlanmış olunan ön yeterlilik koşulları ve “Sınav Başvuru Formu” internet ortamında yayınlanmış olup tüm aday adaylarının bilgilerine açılmıştır. Bu koşulların sağlanması HEDEF BELGELENDİRME için başvurunun kabul edilmesi adına tek ve yeterli koşullardır.
Tüm başvurular için her ne şekilde olursa olsun başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar firmamıza elden veya posta ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan aday adayların başvuru kabulleri yapılmaz.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Bilgilendirilmesi;

Başvuru yapacak aday başvuru tipine göre yukarıda belirtilen ön yeterlilik koşullarını sağladığının ispatı ile birlikte “Sınav Başvuru Formu”nu HEDEF BELGELENDİRME ‘e iletmesinin ardından başvuru değerlendirmesi yapılır ve başvuru sahibine geri dönüşümü yapılabilecek iletişim araçları (faks, e-mail, posta, yüz yüze vs.) ile sonuç bildirilir. Bu sonuçlar;
Başvuru durum bilgisini
Başvuru sonucu olumlu ise sınav giriş bilgilerini
Başvuru sonucu olumsuz ise nedenlerini içerir.
Başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden de yayınlanır.

HEDEF BELGELENDİRME tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde adaylara en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır.
Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde adaylara 2 (iki) kez daha sınav imkânı tarafımızca sağlanır ve bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkanı, sınavdan önce adaylara bildirilir.
Bu bir yıl içerisinde sınav yönetimi ve belgelendirmeye esas teşkil eden dokümanlarda geniş kapsamlı değişiklik olması durumunda, adaydan değişikliklere ilişkin kayıtları ibraz etmesini isteyebilir.
Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde HEDEF BELGELENDİRME tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretin tamamının iadesini talep edebilir ve HEDEF BELGELENDİRME bu talebi yerine getirir.
İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız oldukları yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, 1 ( bir ) yıl içinde HEDEF BELGELENDİRME tarafından ilgili ulusal yeterlilik bazında açılan ve duyurulan sınavlara başvurmaması veya başvurduğu halde girmemesi durumunda ödemiş olduğu ücretin iadesini talep edemez. Buna rağmen ödediği ücreti talep eder ise HEDEF BELGELENDİRME bu ücreti geri iade etmez.

Bu bir yıl içinde, HEDEF BELGELENDİRME tarafından duyurusu yapılan sınavlara başvurmayan, başvurduğu halde sınava girmeyen veya kendisine hak tanınan tüm sınavlara girip başarısız olan aday; tekrar başvuru yapmak istediğinde Başvuru Formu kullanılarak başvuru onay süreci tekrar başlatılır.

Aday, eğer daha önce HEDEF BELGELENDİRME dışında başka bir yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olamaması nedeniyle ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere HEDEF BELGELENDİRME ‘e başvurdu ise; geçtiği birimler ile ilgili olarak HEDEF BELGELENDİRME tarafından kendisinden talep edilen ve ilgili belgelendirme programı tarafından ortaya konan şartlara eşdeğer olduğunu ve bu şartları karşıladığını gösterecek belgeleri HEDEF BELGELENDİRME ‘e sunmak zorundadır.

Başvuru Sahibinin / Adayın Hak Ve Yükümlülükleri

Başvuru sahibinin/ Adayın hak ve yükümlülükleri şunlardır :

Başvuru sahibinin , başvuru süreci boyunca tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır.

Başvuru sahibinin yasal zorunluluk olmadıkça, başvuru faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında HEDEF BELGELENDİRME ‘e sunmuş olduğu tüm kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması hakkı vardır.

Başvuru sahibinin, engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin HEDEF BELGELENDİRME tarafından alınması talep etme hakkı vardır.

Tüm itiraz ve şikâyet kayıtları, “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile tutulur. Web sitesi üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca firmamız iletişim araçlarının herhangi biri ile de itiraz ve şikâyetler yapılabilir.

Şikayetlerin alınması için belli bir süre tanımlanmazken, itirazlar belge kararı sonrası 2 ay içerisinde alınır.

İtiraz ve şikâyetler, öncelikle firmamız tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz veya şikâyet Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir.

Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

Öngörülen çözüm, itiraz veya şikâyet sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya Personel Belgelendirme Müdürü tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu İtiraz ve Şikâyet komitesine iletilir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç on beş iş günü içerisinde itiraz veya şikâyeti bir sonuca bağlar. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında itiraz veya şikâyet sahibine web sitesi ve elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Başvuru sahibi, başvuru esnasında HEDEF BELGELENDİRMEYE vermiş olduğu e-posta adresi üzerinden, HEDEF BELGELENDİRME ‘in kendisine yapmış olduğu duyuruların tebligat niteliği taşıdığını, bu duyuruları takip etmediği takdirde uğrayabileceği hak kayıplarından HEDEF BELGELENDİRME ‘in sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Başvuru sahibi, başvuru esnasında vermiş olduğu e-posta adresi ve diğer iletişim adresleri ile ilgili değişiklikleri, HEDEF BELGELENDİRME ‘e bildirmemesinden doğabilecek hak kayıplarından HEDEF BELGELENDİRME ‘in sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Başvuru sahibi başvurmak istediği sınava, Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.

Başvuru sahibi, sınav başvurusunun HEDEF BELGELENDİRME tarafından değerlendirilmesi sonucu, kabul edildiği takdirde sınava girme hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Başvuru sahibi; HEDEF BELGELENDİRME belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formu doldurup, sınava ilişkin ücretleri ödemesi ve başvurusunun HEDEF BELGELENDİRME tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası; başvurusunun onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurduğu kapsamda HEDEF BELGELENDİRME ‘in açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday Başvuru Formu ile başvuruda bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti HEDEF BELGELENDİRME ‘den geri iade istemeyeceğini peşinen kabul etmekle yükümlüdür.

Başvuru sahibi, HEDEF BELGELENDİRME’e vermiş olduğu kişisel bilgi ve belgelerinin; talep edilmesi halinde HEDEF BELGELENDİRME tarafından MYK ve TÜRKAK’a aktarılacağını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.

Başvuru sahibi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, HEDEF BELGELENDİRME tarafından kendisine gönderilen tüm elektronik ileti hizmetlerini kabul etmekle yükümlüdür.

Sınav Süreci

HEDEF BELGELENDİRME, kapsamında bulunan açmayı planladığı sınavları Sınav Takvimi ile resmi internet sitesinden kamuya açık olarak yayımlar. Adaylar, Sınav Takvimi’nden başvurdukları sınavlara ilişkin bilgileri (sınav tarihi, saati, yeri vb.) takip etmelidirler. Katılmak istedikleri sınava Başvuru Formuile başvuru yaparak katılabilirler.

Sınavların gerçekleştirilmesi;

Personel belgelendirme sınavlarının yapılması, HEDEF BELGELENDİRME tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Sınav Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir.

Sınavlar Teorik, Performans, Sözlü ve Mülakat sınavları şeklindedir.

Adaylar,Personel Belgelendirme Başvuru Formuile başvurdukları sınava, başvurularının değerlendirilip kabul edilmesi sonrası katılım hakkı kazanırlar. Adayın, Sınav Takviminde belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınavda kaldı olarak kayda geçer ve sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.

Adayların, sınava alınabilmeleri için yanlarında geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslının bulunması şarttır. Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslı yanında bulunmayan aday sınava alınmaz.

Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Kararı:

Bir adaya ilişkin belgelendirme kararı, ilgili belgelendirme programında ve sistem dokümanlarında belgelendirme şartlarının yerine getirilmesi ile ve belgelendirme prosesi boyunca toplanan bilgiler esas alınarak HEDEF BELGELENDİRME tarafından alınır.

HEDEF BELGELENDİRME, verdiği belgelerin tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili belgelendirme programında belirtilen ve HEDEF BELGELENDİRME tarafından ilgili standartlar kapsamında konulan şartlara uyduğu sürece, sadece belge kullanım hakkı verir.

Belgelendirme kararı verilen kişinin şartlara uygunluğunun sağlanamadığının tespiti durumunda; HEDEF BELGELENDİRME uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkı verdiği belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir.

Belgelendirme kararı sonucu, belge almaya hak kazanan adaylar ile HEDEF BELGELENDİRME arasında Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır. Belgelendirme Sözleşmesi’nde, gerek belgelendirilmiş kişinin ve gerekse HEDEF BELGELENDİRME’nin hak ve yükümlülükleri tanımlanmıştır. Belgelendirme Sözleşmesi HEDEF BELGELENDİRME web sayfasında kamuya açık olarak yayımlanmıştır.

HEDEF BELGELENDİRME tarafından belge düzenlenmemesine karar verilmesi durumunda, bu durum nedenleri ile birlikte adaya bildirilir.

Adaylar, belgelendirme ile ilgili her türlü şikayet ve itirazını HEDEF BELGELENDİRME tarafından web sayfasında yayımlanmış olan Şikayet ve İtiraz Rehberine göre yapma hakkına sahiptir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin Verilmesi:

HEDEF BELGELENDİRME tarafından belgelendirme kararı verilen bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

HEDEF BELGELENDİRME, verdiği ‘Mesleki Yeterlilik Belgelerinin’ tek başına sahibidir. Belgelendirdiği kişilere, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ve ilgili standartlar kapsamında HEDEF BELGELENDİRME tarafından konulan şartlara uyduğu sürece sadece belge kullanım hakkını verir.

Belgelendirilmiş kişinin, şartlara uygunluğunun sağlanmadığının tespiti durumunda; HEDEF BELGELENDİRME uygunsuzluğun büyüklüğüne göre kullanım hakkını verdiği belgeyi askıya alabilir veya iptal edebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi’, belge sahibine ve/veya belge sahibinin noter onaylı belgeyi teslim almak üzere yetki verdiği kişiye Belge Teslim Formu ile teslim edilir.

Yeterlilik Birimlerinin Belgelendirilmesi ve Birleştirilmesi:

HEDEF BELGELENDİRME tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren ‘Birim Başarı Belgesi’ düzenlenir.

Adayın sahip olduğu Birim Başarı Belge’lerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile Birim Başarı Belge’leri birleştirilir ve ilgili ulusal yeterlilik alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; HEDEF BELGELENDİRME en son tarihli sınavı yaptı ise HEDEF BELGELENDİRME tarafından belgelendirme kararı verilir ve ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ düzenlenir.

Ancak, aday daha önce HEDEF BELGELENDİRME dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere HEDEF BELGELENDİRME ‘e başvurdu ise; geçtiği birimlerle ilgili olarak HEDEF BELGELENDİRME tarafından kendisinden, sınavına girdiği personel belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ‘Birim Başarı Belgesi veya Belgeleri’ istenir. HEDEF BELGELENDİRME, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonucunda başvurusunun değerlendirilmesi, ikinci veya üçüncü sınav hakkını HEDEF BELGELENDİRME ‘de kullanıp kullanamayacağı kararı HEDEF BELGELENDİRME Personel Belgelendirme Müdürü tarafından verilir.

Belgelerin Geçerlilik Süresi Ve Gözetimi

Gözetim, belgelendirilmiş kişinin belgelendirmeye esas olan ulusal yeterlilik şartlarına uygunluğunun belirli zaman aralıkları ile izlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için ilgili ulusal yeterlilikler tarafından belirlenmiş yeterlilik şartlarını karşılaması gerekir. Bu şartlar her ulusal yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi HEDEF BELGELENDİRME resmi internet sayfası aracılığı ile veya ‘HEDEF BELGELENDİRME Belgelendirme Hizmetleri Yazılım Programında’ bulunan adayların kendi sayfalarındaki bildirimler ile sağlanmaktadır.

Belge gözetim dönemi gelen kişilere ayrıca HEDEF BELGELENDİRME tarafından adayın sistemde kayıtlı e-posta adresine gözetim döneminin geldiğine dair uyarı ve gözetim için kullanılması gereken formu içeren e-posta iletisi gönderilir.

Belgelendirilmiş kişinin gözetimi için Gözetim Takip Formu kullanılır.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması.

İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması.

Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen sürede aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi.

Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir

Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir.

Belgelenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda askıya alınır:

Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,

Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede askıya alınır,

Belgelendirilmiş kişi Belgele Kullanım Sözleşmesi’ndeki Belge Kullanım Şartlarını yerine getirmemesi,

Gözetim tarihi geçen belge sahipleri için (yeterlilikler belirtilmiş sürede aksi halde belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belgeler öncelikle 2 ay askıya alınır. Belgesi askıya alınan kişiler ile yazılı olarak iletişime geçilerek belgelerinin askıya alındığı ve 2 ay içerisinde belgeleri tamamlamaz ise belgelerinin iptal edileceği bildirilir. Bu süre içerisinde eksik evraklarını tamamlayanların belgesi askıdan indirilir, tamamlamayanların belgeleri iptal edilir. Belgesi askıya alınan kişi, belgenin askıya alınma nedenini ortadan kaldırdığını kanıtlaması (objektif delillerin HEDEF BELGELENDİRME’ye sunulması) durumunda belgesi askıdan indirilir.

Belgenin Geri Çekilmesi / İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış hususlarda geri çekilir / iptal edilir

Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,

Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten belgelendirme kuruluşuna bildirilmemesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi, Belgenin yanıltıcı ve/veya haksız maksatla kullanılması,

Belgeleri iptal edilen personelin bilgileri, iptal gerekçesi belirtilerek iptal işleminden en geç 15 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna elektronik ortamda bildirilir.

Belgesi iptal edilen kişiler belgelerini kullanamazlar ve 1 ay süre içerisinde belgesini iade etmekle yükümlüdürler. Kendilerine yapılan uyarı gereği, belirlenen süre içerisinde belgelerini iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlemler başlatılır.

Yeniden Belgelendirme

Belgeler, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirlenen süreler içerisinde geçerli olacaktır. Belgelendirilmiş personelin yeniden belgelendirilmesi, Ulusal Yeterlilik kapsamında belirlenen periyotlarda yapılır..

Belge vermiş olduğumuz kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları kişilerle iletişime geçilerek bildirilmektedir.

Belge Yenileme Başvurusu

Başvuru sahibi, ücret tarifemizde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini öder. Yeniden belgelendirme sürecinde, belge geçerlilik süresi dolmadan, belgelendirilmiş kişiden, “Gözetim Takip Formu” nu doldurarak HEDEF BELGELENDİRME’ e teslim etmesi istenir. Bu formda belgelendirilmiş personel, gözetim süresine kadar aktif olarak çalışmış olduğu süreleri beyan eder ve kanıtlarını sunar. Ayrıca son çalıştığı işyeri yetkilisinin veya vekilinin düzenleyerek onayladığı” Gözetim Takip Formu ve Çalışma Bayan Form” larını HEDEF BELGELENDİRME’ e iletir.

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Kanıt Değerlendirme ile Belge Yenileme

Başvuru sahibi;

Belgeli olduğu meslekte çalışmış olduğu süreleri beyan etmek için Gözetim Takip Formu nu çalıştığı tüm iş yerlerini listeleyerek imzalamalı

Gözetim takip Formunda beyan ettiği bilgilerin kanıtı olarak Çalışma Beyan Formunu çalıştığı her bir iş yeri için ayrı ayrı işyeri yetkililerine imzalatmalı

Yine SGK bordrolarının bir kopyasını almalıdır.

. Bu kanıtların uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde HEDEF BELGELENDİRME başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister. Kanıtları uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

Kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıtlarının uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

Kanıt sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Kanıt değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

Sınavla Belge Yenileme

Belge yenileme sınav(lar)ı başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda başvurusunu uygun bulduğumuz kişi için düzenleyeceği miz sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde MYK ‘ya bildirilmelidir.

Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alınır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil edilir.

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a Kuruluşumuzda girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. (Farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulacaktır.)

Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve HEDEF BELGELENDİRME yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Yetkimizi güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetleri yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.